Kúpa resp. predaj nehnuteľnosti je v rámci života jednotlivca jednou z najväčších transakcií týkajúcich sa jeho majetku. Napriek tejto skutočnosti však množstvo ľudí nevyužíva kvalifikované právne poradenstvo pri realizácii týchto transakcií a hnaní túžbou čo najskôr nadobudnúť vysnívanú nehnuteľnosť alebo prijať finančné prostriedky za predaj nehnuteľnosti podpisujú predložené dokumenty v horších prípadoch bez prečítania alebo bez ich kvalifikovaného posúdenia.

Z pohľadu právnika je ťažké vyjadriť sa k možným dôvodom takéhoto vyhýbania sa angažovaniu advokáta v procese predaja alebo kúpy nehnuteľnosti. Očividným dôvodom môže byť očakávaná finančná náročnosť, ale aj spomínaná túžba nadobudnúť alebo odpredať nehnuteľnosť čo najrýchlejšie a za každých okolností.

Oba dôvody sú podľa nášho názoru nesprávne a môžu spôsobiť do budúcnosti vážne finančné dôsledky pre obe strany transakcie, pričom rozsah týchto dôsledkov bude závisieť od hodnoty takejto transakcie. Tak ako píšeme v úvode, keďže pri transakciách s nehnuteľnosťami ide o vysoké hodnoty, môžu byť finančné dôsledky opomenutia angažovania kvalifikovaného poradcu až likvidačné.

Advokát, ktorý je do tohto procesu prizvaný, by okrem dbania na ochranu klienta mal dbať aj na efektivitu poskytovaných služieb a vykonávať svoje služby tak, aby za každou vyúčtovanou hodinou mohol klient vidieť jeho pridanú hodnotu a zároveň dbať aj na to, aby jeho práca nebola prekážkou uzavretia obchodu a pri priorizovaní záujmu ochrany svojho klienta hľadať spôsob, ako pri zachovaní tejto nedotknuteľnej priority nájsť cestu možnej dohody s druhou stranou. Takýmto prístupom advokáta by mali byť oba predpokladané dôvody na jeho neangažovanie preklenuté.

Aj naša doterajšia prax ukazuje, že opomenutie angažovania kvalifikovaného právneho poradcu by pri transakcii mohlo mať výrazné negatívne dôsledky, keď sme v poslednom období zaznamenali nasledovné chyby zmlúv o prevodoch nehnuteľností:

  • do zmluvy sa nedostalo parkovacie miesto, ktoré mal klient záujem nadobudnúť (kúpna cena bola však uvedená v sume za celý predmet prevodu vrátane parkovacieho státia)
  • v zmluve bolo uvedené, že zmluva nadobudne účinnosť povolením jej vkladu (omyl v pojme účinky a účinnosť môže spôsobiť nezavkladovateľnosť takejto zmluvy)
  • problém pri definícii záložných práv.

 

Dôsledky uvedených chýb a potenciálna absolútna neplatnosť príslušných zmlúv môžu spôsobiť jasne finančne vyčísliteľné problémy, popri ktorých sú náklady na právne služby ako forma ich prevencie zanedbateľnou položkou.

Práve z uvedených dôvodov sme hrdí na to, že súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Apriority SK je aj právne poradenstvo našej advokátskej kancelárie, ktoré smeruje k tomu, aby boli zmluvy súvisiace s prevodom nehnuteľností realizovaným cez Apriority SK po právnej stránke perfektné a aby prípadné riziko klienta bolo v čo najväčšej miere eliminované.