Ťarcha na liste vlastníctva je bežná záležitosť a väčšinou nie je prekážkou pri kúpe nehnuteľnosti a nájdete ich na liste vlastníctva v časti "C". Pri bytoch je dokonca zákonné záložné právo v prospech ostatných spoluvlastníkov bytov, ktoré sa uplatňuje viac menej v prípade neuhrádzania platieb za dodávku energií a do fondu opráv. Záložné právo na nesplatenú časť kúpnej ceny v prospech obce je väčšinou na 10 rokov a po uplynutí tejto doby je potrebné požiadať o jeho výmaz. Ak sú cez bytový dom vedené rozvody kúrenia a teplej vody, môže byť zapísaná ťarcha, t.j. povinnosť strpieť ich v prospech vlastníkov bytov v iných bytových domoch. 

            V prípade pozemkov a rodinných domov sa často vyskytuje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu v prospech vlastníkov susedných pozemkov, ktoré zaručuje nerušený vstup na vlastné nehnuteľnosti. Tiež je časté vecné bremeno strpieť energetické a komunikačné siete, ktoré sú vedené cez Vaše pozemky, alebo v ich tesnej blízkosti. 

Pri všetkých typoch nehnuteľností si bežne uplatňuje záložné právo banka, stavebná sporiteľňa, alebo fyzická osoba, ktorá financovala kúpu nehnuteľností. V prípade predaja je vyčíslený zostatok úveru a po jeho vyplatení je vydaná tzv. kvitancia, čiže súhlas s výmazom záložného práva. Právo dožitia v byte či rodinnom dome je najčastejšie v prospech rodičov, ktorí ich darovali svojim deťom. 

            Časté sú aj ťarchy v prospech exekútorov, tie sa uplatňujú v prípade nesplácania dlhov aj voči napr. mobilným operátorom, dodávateľom elektriny, plynu a pod. V takýchto prípadoch je potrebné komunikovať s exekútorom a ak dlh nepresahuje cenu nehnuteľností, je možná ich kúpa. 

Skúsený maklér upozorní kupujúcich na prípadnú ťarchu a preverí u kupujúcich dôvod ich vzniku a navrhne spôsob, akým je možný ich výmaz pri kúpe. Vo všeobecnosti ťarchy síce znamenajú určité obmedzenie vlastníckeho práva, v prípade tých bežne sa vyskytujúcich je ich výmaz rutinnou záležitosťou a kupujúci nadobudne nehnuteľnosti "čisté", čiže časť "C" príslušného listu vlastníctva je bez záznamov, okrem zákonného záložného práva v prospech ostatných spoluvlastníkov v prípade kúpy bytu.