Predmetom poisťovacej činnosti je tzv. prevzatie rizika, čo vlastne znamená, že po určitej náhodnej udalosti vznikne ako následok škoda, ktorá sa dá finančne vyjadriť. Uzatvorením poistnej zmluvy sa poisťovňa zaväzuje vyplatiť poistné plnenie, ktoré má kompenzovať práve túto škodu.

Samozrejme, poisťovňa si za službu, ktorej predmetom je prevzatie rizika, nechá zaplatiť. Cena, ktorú bude klient platiť, sa nazýva poistné. Dôležitým parametrom poistnej zmluvy je poistná suma. Je to vlastne peňažná hodnota vyjadrujúca najvyššiu výšku škody, ktorá môže vzniknúť potom, ako určitá udalosť nastala (riziko sa realizovalo).

A poistné, teda cena poistenia, je priamo závislá od poistenej sumy. Môžeme zjednodušene povedať, že poistné bude dvakrát také vysoké, ak zdvojnásobíme poistnú sumu. Klient poisťovne prirodzene sleduje svoj zámer, aby poistné za poistenie bolo čo najnižšie. Zníženie poistného možno dosiahnuť dohodnutím nižšej poistnej sumy. Keďže poistnú sumu v poistnej zmluve navrhuje klient, treba byť pri jej stanovení obozretný a nesledovať iba čo najnižšie poistné.

Stanovením poistnej sumy si klient určuje, do akej miery si necháva poistiť majetok. Ak poistnú sumu určí vo výške rovnej hodnote poisteného majetku, tak vlastne preniesol riziko prípadnej škody v celej výške na poisťovňu. Ak si stanoví poistnú sumu napr. na polovicu hodnoty majetku, tak prenáša na poisťovňu iba polovicu rizika. Takto uzatvorené poistenie sa označuje pojmom podpoistenie.

Keď vznikne škoda a klient bude požadovať od poisťovne vyplatenie poisteného plnenia, aby bola táto škoda nahradená, je vzťah medzi poistnou sumou a hodnotou poisteného majetku určujúca pre výpočet tohto plnenia.

Ak si klient poistí rodinný dom, ktorého hodnota je 100 000 eur, iba na polovičnú poistnú sumu, bude každá škoda, a teda nielen úplné zničenie domu, znížená vždy na polovicu. V takomto prípade sa úspora desiatok eur na poistnom ročne prejaví ako nepríjemné prekvapenie v tisícoch eur.

Opačným prípadom je, keď si klient dohodne vyššiu poistnú sumu, ako je hodnota poisteného majetku. Takéto nastavenie zmluvy však nemá význam, pretože poisťovňa nevyplatí viac, ako je skutočná výška škody, a teda za takéto poistenie sa platí zbytočne vyššie poistné. Pri jednotlivých druhoch poistenia majetku sa môže dohodnúť poistná suma viacerými spôsobmi, a preto je rozumné nechať si pri uzatváraní poistnej zmluvy poradiť skúseným sprostredkovateľom alebo poradcom.

Viac o spôsoboch určenia poistnej sumy a poistenej hodnoty v ďalšom blogu.