Ak ste predávali alebo kupovali pozemok, starší rodinný dom, prípadne garáž, určite ste v mnohých prípadoch počuli slová „treba spraviť nový geometrák“. Čo tým chcel realitný maklér, prípadne finančný sprostredkovateľ povedať?

Z geometrického plánu sa môžete dozvedieť informácie o vlastníckych vzťahoch, veľkosti pozemku, jeho druhu, čiže podľa katastrálneho zákona je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. To, čo na ňom vidíme a časom na katastrálnej mape, je vyhláškou ÚGKK opísané ako grafické znázornenie nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

Toľko teória, v praxi sa s geometrickým plánom najčastejšie stretnete, keď je potrebné oddeliť časť pozemku, ktorý kupujete. V tomto geometrickom pláne geodet vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely. Pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku. Vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie nové výmery.

Ak staviate rodinný dom, potom bude potrebný geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby ako podklad pre ocenenie nehnuteľnosti v prípade, že vlastník má záujem o hypotekárny úver, a je podkladom na vypracovanie zmluvy o záložnom práve. Geodet vyznačí novú hranicu rozostavanej stavby a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely, v písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel a plochu rozostavanej stavby.

Pri kúpe staršieho rodinného domu sa môžete stretnúť s tým, že pôdorys domu nie je správne vyznačený na katastrálnej mape, čiže neleží na samostatnej parcele. Často v nej nie sú zachytené prístavby, garáž alebo drobné stavby, čo môže spôsobiť nesúlad so znaleckým posudkom, keďže nie sú vedené na liste vlastníctva, a tak vlastne neexistujú. V tomto prípade geodet zameria skutkový stav rodinného domu a prípadne drobných stavieb a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely, v písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel.

Pokiaľ vlastníte parcely registra „E“, prípadne potrebujete vysporiadať pozemky pod vašimi stavbami, potom budete potrebovať geometrický plán na určenie vlastníckych vzťahov. Vtedy geodet vyhľadá právne vzťahy, ich zápis a zákres príslušných parciel v predchádzajúcich evidenciách katastra, urobí identifikáciu parciel a osobitne rieši stav právny a stav podľa registra „C“, takže nový stav bude viditeľný v katastrálnej mape a pozemky budú zapísané na liste vlastníctva.

Okrem týchto najčastejších prípadov existujú ešte geometrické plány na zlúčenie pozemkov, zriadenie vecného bremena, vyňatie z pôdneho fondu a pod. Každý geometrický plán geodet autorizačne overí a katastrálny odbor príslušného okresného úradu ho úradne overí. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností, čiže je možné ho zapísať s príslušnou zmluvou ako samostatný právny úkon alebo samostatne na základe žiadosti o zápis do katastra nehnuteľností. Po zápise geometrického plánu sa zmeny prejavia na liste vlastníctva, rovnako aj na katastrálnej mape.